Śyāmasundara: Morning, January 17th, Jaipur.
Prabhupāda: