Skip to main content

Credits for 2021

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Prahlad Nrsimha das

Damodar Priya das

Gurudev Chennuru

Rohini devi dasi

Radhika Kasturi

Shourav Ray

Gyanjit Kanungo

Parantap Saha

Gopalakrishnan Soundarajan

Louise Freedman

Catherine Mcintosh

Mounika Pashan

Dharmabir Das

Lincoln Dhushantha

Lisa Rogers

Parmanand Jagnandan