Skip to main content

Credits for 2020

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Amala-bhakta Swami

Hari -Ĺšauri das

Siddhanta dasa

Prahlad Nrsimha das

Ambarisa das

Harakumara dasa

Madhu Kothari

Radhika Kasturi

Harish Vontel

Carol Bittle

Daniel Gheorghita

Sharad Shukla

Rajeev Prabhakar

Pavan Kondragunta

Gyanjit Kanungo

Brij Raj Singh

Eric Crosley

Pavanadeva das

Manjunath Murthy

Satya Vashishtha