Skip to main content

Credits for 2020

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Amala-bhakta Swami

Hari -Ĺšauri das

Siddhanta das

Prahlad Nrsimha das

Ambarisa das

Harakumara das

Madhu Kothari

Radhika Kasturi

Harish Vontel

Carol Bittle

Daniel Gheorghita

Sharad Shukla

Rajeev Prabhakar

Pavan Kondragunta

Gyanjit Kanungo

Karna Soneji

Brij Raj Singh

Eric Crosley

Pavanadeva das

Manjunath Murthy

Satya Vashishtha

Thanu P Subramaniam

Kaushal Devmurari

Ananta Purusottama das

Michael Parker

Ravi Bhatia

Mohan Paudel

Inderdew Baboeram

Rakesh Kumar

Nirmal Ghosh

Carlton Adams

Valeriya Sergeyeva

Louise Freedman

Rebecca Rose

Krishna Tamburino

Subrata Roy

Saravanakumar Kanniah

Bernard Folse

Anuradha Guntaka

Seema Basnett

Catherine Mcintosh

Alan Odegard

Jon Morgan

Gaurasakti das

David Harm

Vivek Baxy

Mahesh Kumar Badam Venkata

Manish Negi

Girivaradhari das

Arun Lakshmanam

Emilio Ituarte Baca

Divyansh Luthra

Ashish Yadav

Manali Patel

Bhaskar Joshi

Jeremy Provan

DK Gurung

Gurudev Chennuru

Deva Bhatt

Andrew Hammond

Harold M Newland

Dillon Altier

Nimai das

NK Install

Dipal Patel

Rachel Basaric