Skip to main content

Credits for 2020

The Bhaktivedanta Book Trust International

The Bhaktivedanta Archives

Amala-bhakta Swami

Hari -Ĺšauri das

Siddhanta dasa

Prahlad Nrsimha das

Ambarisa das

Harakumara dasa

Madhu Kothari

Radhika Kasturi

Harish Vontel

Carol Bittle

Daniel Gheorghita

Sharad Shukla

Rajeev Prabhakar

Pavan Kondragunta

Gyanjit Kanungo

Karna Soneji

Brij Raj Singh

Eric Crosley

Pavanadeva das

Manjunath Murthy

Satya Vashishtha

Thanu P Subramaniam

Kaushal Devmurari

Ananta Purusottama das

Michael Parker

Ravi Bhatia

Mohan Paudel

Inderdew Baboeram

Rakesh Kumar