Skip to main content

DVD 52 Pundarika + 10

00:24 Gaura Hari
07:20 Paundarika
09:36 Akuti
11:28 Prabhanu
12:28 Sama Priya
14:06 Gadi
15:47 Prabhupada das
14:39 Vrindavaneshvari
16:56 Paramesvari
19:13 Rucira
21:39 Divyanga
25:19 Gaura Hari
26:33 Akuti
27:59 Paundarika
29:38 Rucira
30:19 Prabhanu
31:19 Sama Priya
31:58 Gadi
35:05 Prabhupada das
36:18 Vrindavaneshvari
37:49 Paramesvari
40:19 Rucira
40:58 Paundarika
42:55 Akuti
43:52 Divyanga
45:43 Prabhanu
48:05 Rucira
49:02 Vrindavaneshvari
50:04 Paundarika
51:23 Paramesvari
53:00 Akuti
53:44 Prabhupada das
55:09 Gadi
56:05 Rucira
56:30 Prabhanu
57:18 Paundarika
58:21 Gaura Hari
59:03 Vrindavaneshvari
01:02:03 Paramesvari
01:05:41 Prabhupada das
01:09:51 Paundarika
01:12:13 Paramesvari
01:16:23 Prabhupada das
01:17:37 Akuti
01:20:00 Prabhanu
01:20:57 Prabhupada das
01:21:53 Paundarika
01:23:33 Prabhupada das
01:26:35 Prabhanu
01:28:21 Sama Priya