Skip to main content

DVD 47 Mulaprakriti + 19

00:29 Tribhuvanath
04:26 Gurudas
05:45 Malati
09:26 Mulaprakriti
10:26 Vasudev
13:13 Hansadutta
14:19 Ranadhir
18:17 Bhuta Bhavana
19:32 Dhanistha
21:29 Krsnavesa
24:47 Dhirasanta
26:59 Sukhada
27:44 Annada
29:19 Dravanaksha
30:08 Padmanabha
33:21 Vasudev
33:53 Sukhada
34:35 Dhirasanta
36:54 Bhuta Bhavana
38:05 Jayapataka
42:50 Ugrasrava
44:07 Ranadhir
44:07 Bhuta Bhavana
46:29 Dravanaksha
47:40 Hansadutta
51:47 Bhuta Bhavana
55:09 Sukhada
56:20 Jayapataka
58:13 Krsnavesa
01:03:11 Padmanabha
01:05:52 Ugrasrava
01:07:50 Bhagavati
01:09:37 Sukhada
01:10:20 Dravanaksha
01:11:34 Padmanabha
01:13:23 Ugrasrava
01:17:28 Vasudev
01:18:10 Dravanaksha
01:19:57 Padmanabha
01:24:12 Gurudas
01:25:34 Dravanaksha
01:29:09 Mulaprakriti
01:31:35 Rajendranandana
01:33:53 Mulaprakriti